29 اسفند 1397 ساعت 15:33

منشور اخلاقی و حرفه ای شرکت تعاونی گهر عمران در راستای شفاف سازی ،ایجاد اعتماد متقابل و مطابق یا رفتار حرفه ای تهیه شده است.

 

- احترام و پایبندی به قوانین ،مقررات و آیین نامه های مصوب

 

- تلاش در جهت ارتقای رضایت مراجعین و سهامداران

 

- صداقت درکردار ،گفتار و رفتار سازمانی

 

- حفظ اسرار و امانتداری اطلاعات سهامداران

 

- مشارکت فعال و همه جانبه در پیشبرد امور شرکت ، تعهد و هم بستگی در فعالیتهای گروهی

 

- وفاداری ، دلسوزی و احساس مسئولیت نسبت به شرکت

 

- رعایت نظم ،انظباط،آراستگی ،وقت شناسی ،دقت و مهارت

 

- اعتماد و احترام متقابل بین کارکنان

 

- تلاش بی وقفه در ایجاد محیطی آرام و با انگیزه

 

- احترام و توجه به هرگونه انتقاد ،اظهار نظر و پیشنهاد از سوی همکاران و سهامداران در راستای اهداف شرکت

  

- دانش افزایی جهت رشد کارکنان برای دستیابی به اهداف شرکت

Back to Top

Template Design:Dima Group